CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Upselec
ULN103-UPS On-line 1 pha 10KVA
69.289 VNĐ
69.289 VNĐ
ULN602-UPS On-line 1 pha 6KVA  1 / 1
49.489 VNĐ
49.489 VNĐ
ULN302-UPS On-line 1 pha 3KVA
16.489 VNĐ
16.489 VNĐ
ULN202-UPS On-line 1 pha 2KVA
15.389 VNĐ
15.389 VNĐ
ULN102-UPS On-line 1 pha 1KVA
7.689.000 VNĐ
ULA2500-UPS Off-line 1 pha 2500VA
5.379 VNĐ
5.379 VNĐ
ULA2000-UPS Off-line 1 pha 2000VA
4.609 VNĐ
4.609 VNĐ
ULA1500-UPS Off-line 1 pha 1500VA
3.276 VNĐ
3.276 VNĐ
US750-UPS Off-line 1 pha 750VA
1.309 VNĐ
1.309 VNĐ
US650-UPS Off-line 1 pha 650VA
1.199 VNĐ
1.199 VNĐ
US500-UPS Off-line 1 pha 500VA
1.021 VNĐ
1.021 VNĐ
Trang : 
0943998993