CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỖ GIA PHÁT

Cuộn Kháng Hạ Thế Reactor 525V (p=14%)
MX14-400/71.8-525/100-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 100KVAr, 380-400
17.842 VNĐ
MX14-400/57.7-525/080-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 80KVAr, 380-400V
15.130 VNĐ
MX14-400/54.0-525/075-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 75KVAr, 380-400V
14.366 VNĐ
MX14-400/43.1-525/060-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 60KVAr, 380-400V
11.951 VNĐ
MX14-400/35.9-525/050-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 50KVAr, 380-400V
10.098 VNĐ
MX14-400/28.7-525/040-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 40KVAr, 380-400V
8.316 VNĐ
MX14-400/21.6-525/030-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 30KVAr, 380-400V
6.435 VNĐ
MX14-400/18.0-525/025-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 25KVAr, 380-400V
5.786 VNĐ
MX14-400/14.4-525/020-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 20KVAr, 380-400V
5.219 VNĐ
MX14-400/7.2-525/010-Cuộn kháng 3P, điện áp tụ 525V, 10KVAr, 380-400V
3.663 VNĐ
Trang : 
0943998993